Speelregels

In onze speeltuin hebben wij een aantal regels, zodat iedereen kan genieten van een aangenaam bezoek.

- In de speeltuin houden we rekening met elkaar. Schelden, slaan, schoppen en pesten doen we niet.
- Elke bezoeker moet zich houden aan de normale fatsoen-, gedrags- en omgangsvormen.
- We hebben respect voor elkaar. Dus geen discriminatie vanwege huidskleur, aandoeningen, geloof, sekse of handicap.
- Onze gastheren/vrouwen zijn GEEN oppas. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind.
- Men dient alle aanwijzingen van de gastheer/vrouw direct op te volgen.
- Afval gooien we in de afvalbakken.
- In heel de speeltuin (en gebouw) is roken en alcohol niet toegestaan.
- Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de speeltuin.
- De kinderen dienen elkaar gelegenheid te geven te spelen en speeltoestellen niet langdurig bezet te houden.
- Sommige toestellen hebben een leeftijdsgrens. Die moet gehouden worden.
- Als kinderen op het springkussen willen, moeten ze hun schoenen in de schoenenparkeerplaats doen.
- Er mogen maximaal 12 kinderen op het springkussen.
- Er mag alleen een salto op het springkussen gedaan worden als er maar 1 persoon op het springkussen is. Op eigen risico.
- Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico.
- De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.
- De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgedaan in de speeltuin indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen ( ter beoordeling aan de toezichthouder).
- Opzettelijke vernielingen van eigendommen van de vereniging worden in rekening gebracht bij de dader.
- Bij diefstal en/of ernstig wangedrag zal aangifte worden gedaan bij de politie.
- Er mogen geen huisdieren in de speeltuin, behalve een hulphond in dienst.
- Bij 25 graden of meer zorgt de gastheer/vrouw voor verkoeling.
- De speeltuin is gesloten bij regen en bij een temperatuur van 30 graden of hoger.
- Vijf minuten voor sluitingstijd zal de bel gaan en dan gaan we MET ELKAAR opruimen.
- Het fotograferen en/of filmen mag alleen volgens de richtlijnen van AVG.

Huishoudelijk reglement 

Artikel 1 Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam "Speeltuinvereniging Middelweg”, afgekort als SM. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. Voor de rechtsbevoegdheid wordt verwezen naar de statuten van de kamer van koophandel. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 40325076. Daar waar dit reglement spreekt over hij, personen en/of deelnemers, kan dit van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht zijn.

Artikel 2 Inrichting van SM

SM kent de volgende organen: a. Het Dagelijks Bestuur als bedoeld in artikel 3 lid 1. b. Het Bestuur als bedoeld in artikel 3 lid 2. c. De Algemene Leden Vergadering als bedoeld in artikel 4.

Artikel 3 Samenstelling en werkwijze van het bestuur

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Dagelijks Bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel kunnen hebben, evenals die, welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 

2. Het Bestuur van SM geeft leiding aan de SM en is daarbij specifiek belast met: a. De voortgang en verdere ontwikkelingen van SM. b. Het onderhouden van contacten met diverse organen die op enigerlei wijze bij de vereniging betrokken zijn. c. Het organiseren van de Algemene Leden Vergadering als bedoeld in artikel 6. 

3. Het Bestuur bestaat uit een maximaal 9 leden, te weten: een voorzitter (als bedoeld in artikel 3 lid 6 sub a), , een secretaris (als bedoeld in artikel 3 lid 6 sub b), een penningmeester (als bedoeld in artikel 3 lid 6 sub c) en algemene bestuursleden. 

4. Indien het aantal bestuursleden beneden de 4 is gedaald, blijft het Bestuur volledig bevoegd. 

5. Kandidaat-leden voor het Bestuur dienen lid van SM en meerderjarig te zijn. 

6. De volgende taken worden in functie gekozen en als volgt omschreven: 

a. De Voorzitter 

 • De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.  

 • Hij heeft toegang tot alle commissievergaderingen of overige bijeenkomsten.  

 • Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.  

 • Hij is officieel woordvoerder van de vereniging, tenzij hij deze taak aan een ander heeft opgedragen.  

 • Hij leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast.  Leden mogen voor de algemene ledenvergadering punten voor de agenda inbrengen. 

 • Hij heeft het recht de vergaderingen te eindigen, als hij vindt dat de vergadering voldoende is ingelicht. Maar hij is verplicht de vergadering te hervatten, als een derde van de aanwezige leden [op de Algemene Leden Vergadering] dat wil. 

 b. De Secretaris 

 • De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Er kan afgesproken worden dat correspondentie voor een deel door andere leden van het bestuur wordt gedaan. 

 • Hij draagt zorg voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Alle bestuurstukken die hij ontvangt of verstuurt is  hij  verplicht van de stukken een kopie te houden. Als andere bestuursleden bestuurstukken versturen of ontvangen, moet er een kopie danwel het origineel bewaard worden door het betreffende bestuurslid. Bij het verlaten van het bestuur dient dit overgedragen te worden aan het bestuur in  fysieke of leesbare digitale vorm. Dit geldt voor post, mail en elk andere manier van communicatie.  

 • Tijdens de Algemene Leden Vergadering brengt hij het jaarverslag uit.  

 • Hij draagt zorg voor het secretariaatsarchief. 

c. De Penningmeester 

 • De Penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. 

 • Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, tenzij dit door een ander lid van het bestuur wordt gedaan.  

 • Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven. Zodat snel gezien kan worden wat de baten en schulden zijn van de vereniging. 

 • Betalingen uit de verenigingskas worden door hem gedaan als er een originele kwitantie gegeven wordt waaruit blijkt dat er uitgaven zijn gedaan ter nut van de speeltuin. 

 • Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit van zijn beheer; tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.  

 • Hij is verplicht aan de Kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden. Hij is verplicht om de vragen van de Kascommissie te beantwoorden.  

 • Hij is verplicht alle vragen van het bestuur over de kas en uitgaven en inkomsten te beantwoorden. 

 • Hij draagt er zorg voor dat alle financiële stukken bewaard blijven overeenkomstig de wet.  

 • Hij draagt er zorg voor dat aangewezen leden van het bestuur gemachtigd zijn op alle geldrekeningen.  

 • Hij draagt zorg voor een ledenlijst of register, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Tenzij dit aan een ander lid van het bestuur dit doet. 

Artikel 4 De Algemene Leden Vergadering (ALV)

Het Bestuur roept de ALV bijeen. Het bestuur wijst een notulist aan. Hij maakt een verslag en besluitenlijst van deze vergadering. Alle niet-geschorste leden hebben toegang tot de ALV. De besluiten van de ALV binden alle leden. Het Bestuur brengt de besluiten schriftelijk of per mail ter kennis bij de leden. 

De voorlopige agenda van een ALV wordt tenminste 2 weken voor de vergadering bekend gemaakt door middel van het officiële orgaan van SM en eventueel via de internetsite. De definitieve agenda van de ALV bevat onder meer: 

De Penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. 

 • Vaststelling notulen vorige ALV.

 • Jaarverslag van het Bestuur

 • Het financieel jaarverslag door de penningmeester.

 • Verslag van de commissies

 • Vaststellen van de contributie 

 • Vaststelling beleids- en activiteitenprogramma met begroting voor het komende boekjaar. 

 • Benoemingen 

 • Rondvraag 

Voorstellen worden aan de agenda toegevoegd, indien deze voorstellen uiterlijk 1 week voor de dag van de ALV schriftelijk aan het Bestuur zijn ingediend. Agendavoorstellen tijdens de ALV worden door de voorzitter  beoordeeld of het belangrijk  is  om op de agenda te zetten. 

Artikel 5 Lid worden

De aanvraag voor het lidmaatschap wordt gedaan door het invullen van een inschrijvingsformulier. Na invulling en ondertekening (bij minderjarigen mede door hun wettelijke vertegenwoordiger.) Op het moment dat het kandidaat-lid zijn contributieverplichting heeft voldaan, is hij lid van de vereniging. Heeft hij binnen een door het Bestuur vastgestelde termijn niet aan zijn contributieverplichting voldaan, dan vervalt het kandidaat-lidmaatschap.

Artikel 6 Contributies en donaties

Een voorstel tot verhoging van de contributie wordt gedaan door de Penningmeester. Vaststelling van de verhoging van de contributie geschiedt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering. Publicatie vindt plaats in het officieel orgaan van de vereniging alsmede op de internetsite van de vereniging.

Artikel 7 Sponsoring

Sponsoring overeenkomsten mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de vereniging. Iedere reclame-uiting, moet in overeenstemming zijn, met de wet, de waarheid en de eisen van goede smaak en fatsoen en mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van volksgezondheid en statuten. Het bestuur beoordeelt dit.

Artikel 8 Gebruik eigendommen vereniging

Als een lid schade heeft aangebracht aan eigendommen van de vereniging of zaken bij haar in gebruik, kan het bestuur eisen dat de kosten voor vervanging c.q. herstel door het desbetreffende lid worden betaald. Het maakt niet uit of het lid expres of per ongeluk de schade heeft veroorzaakt. Indien het bestuur dit wenst zal bij derden om advies gevraagd worden. Indien een lid aan het besluit van het bestuur geen gehoor geeft, is het bestuur gerechtigd het lid de toegang tot de speeltuin en haar eigendommen te weigeren. Indien het bestuur dit wenselijk acht, kan zij tot royering overgaan.

Artikel 9 Huis- en gedragsregels

Een bijzondere positie bij SM wordt bekleed door de toezichthouder. De toezichthouder heeft tot taak: 

Aanwezig zijn gedurende de officiële openingstijden van de speeltuin.Jaarverslag van het Bestuur

 • Zorg te dragen voor de noodzakelijke hygiëne in de speeltuin en het clubhuis.

 • Toezicht te houden op het gebruik van de in de speeltuin of het clubhuis aanwezige gebruiksvoorwerpen (veiligheid).

 • Controleren op het lidmaatschap van de bezoekers en zo nodig het heffen van entree-geld.

 • De bezoekers in staat te stellen de te koop aangeboden artikelen te kopen tot een half uur voor sluitingstijd.

De toezichthouder heeft gedurende de openingstijden van de speeltuin het recht eenieder uit het clubgebouw of van het terrein te verwijderen of de toegang daartoe te ontzeggen indien diegene: 

 • geen lid is van de vereniging

 • geen entree-geld heeft betaald

 • de aanwijzingen van de toezichthouder niet opvolgt

 • onwelvoeglijke taal gebruikt ( bijv bedreigende, discriminerende, grove taal)  

 • met het gedrag andere bezoekers hindert dan wel het uitoefenen van toezicht onmogelijk maakt

 • of voor het overige (als de toezichthouder dit noodzakelijk vindt) ten einde de orde en veiligheid te bewaren. 

Dergelijk optreden wordt door de toezichthouder bij één van de bestuursleden gemeld. Beroep tegen de beslissing van de toezichthouder kan slechts worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur zal in een later stadium beslissen of het optreden van de toezichthouder juist was. Deze beslissing is bindend. Voor hetgeen is bepaald in de artikelen 138 en 461 van het Wetboek van Strafrecht zijn de toezichthouders gedurende de openingstijden van de speeltuin tot iedere vordering namens of vanwege het bestuur bevoegd. 

Op het terrein van de speeltuin gelden de volgende regels/voorwaarden: 

 • Kinderen spelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de begeleidende volwassene(n)

 • Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de speeltuin 

 • Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico

 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen

 • De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgedaan in de speeltuin indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen ( ter beoordeling aan de toezichthouder)

 • De kinderen dienen elkaar gelegenheid te geven te spelen en speeltoestellen niet langdurig bezet te houden

 • Men dient alle aanwijzingen van de toezichthouder direct op te volgen

 • Het gebruik van de afvalbakken voor het verwijderen van afval is verplicht 

 • Opzettelijke vernielingen van eigendommen van de vereniging worden in rekening gebracht bij de dader 

 • Bij diefstal en/of ernstig wangedrag zal aangifte worden gedaan bij de politie

 • In heel de speeltuin is roken en alcohol niet toegestaan 

 • Het  fotograferen en/of filmen mag alleen volgens de richtlijnen van AVG. 

Artikel 10 Andere situaties

De speeltuin kan ook verhuurd worden. Tijdens verhuur gelden de regels afgesproken met de verhuurder en bestuur. Tijdens het klussen gelden de regels die afgesproken zijn met bestuur.

Artikel 11 Wijziging

Het Huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd op de wijze als bepaald in artikel 19, lid 1, 2, 3 en 5 van de statuten. Het Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van iedere wijziging in dit Reglement via het officiële cluborgaan alsmede via Internet. Indien gewenst kan een lid een kopie van dit Huishoudelijk Reglement alsmede van de Statuten opvragen bij het Secretariaat.

Artikel 12 Slotbepaling

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering  2022